Verotili-palvelu ja kausiveroilmoitus ovat poistuneet käytöstä vuoden 2017 alusta.

Ilmoitukset arvonlisäverosta, työnantajasuorituksista sekä muista oma-aloitteisista veroista on annettava verkossa esimerkiksi OmaVero-palvelussa.

Etusivu > Yritys- ja yhteisöasiakkaat > Arvonlisäverotus

Arvonlisäverotus

Arvonlisävero (alv) on kulutusvero, jonka myyjä lisää tavaran tai palvelun myyntihintaan. Myyjä perii veron ostajalta myynnin yhteydessä ja tilittää sen valtiolle. Arvonlisäverovelvollisia ovat kaikki, jotka harjoittavat liiketoiminnan muodossa tavaroiden tai palveluiden myyntiä, vuokrausta tai niihin rinnastettavaa toimintaa. Myös maatalousyrittäjän ja metsänomistajan harjoittama alkutuotanto on arvonlisäverollista toimintaa.

Arvonlisäveroa peritään ostajalta joka kerta, kun tavara tai palvelu myydään. Myyjä lisää arvonlisäveron tavaran tai palvelun hintaan ja tilittää myyntiensä arvonlisäverot Verohallinnolle. Verovelvollinen saa vähentää ostohintaan sisältyneen arvonlisäveron hankkiessaan tavaran tai palvelun verollista liiketoimintaansa varten. Edellytyksenä on, että sekä myyjä että ostaja ovat arvonlisäverovelvollisia. Arvonlisäveron maksaa siis viime kädessä kuluttaja, ja lopullisiin kuluttajahintoihin sisältyy näin vain yhdenkertainen vero.

Rekisteröidy arvonlisäverovelvolliseksi

Arvonlisäverollista toimintaa harjoittavan on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Ilmoittautumista ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos tilikauden (12 kk) liikevaihto on enintään 10 000 euroa. Yritys tai yhteisö voi silloinkin halutessaan hakeutua rekisteriin, jos se harjoittaa liiketoimintaa.

Jos tilikausi on lyhyempi tai pidempi kuin 12 kuukautta, on tilikauden liikevaihto muunnettava vastaamaan 12 kuukauden liikevaihtoa (liikevaihto kerrotaan luvulla 12 ja jaetaan tilikauden todellisten, täysien kuukausien määrällä).

Lue lisää arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisestä

Arvonlisäverotuksen ulkopuolelle jäävä toiminta

Arvonlisäverotuksen ulkopuolelle on jätetty joitakin arvonlisäverolaissa erikseen mainittuja toimintoja. Jos yritys myy ainoastaan näitä tavaroita tai palveluja, se ei voi rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi, eikä se voi tehdä verottomaan toimintaan kohdistuvista hankinnoista myöskään arvonlisäverovähennystä. Tällaista toimintaa ovat muun muassa:

  • kiinteistöjen ja osakehuoneistojen myynti ja vuokraus
  • terveyden- ja sairaanhoito sekä sosiaalihuolto
  • arvonlisäverolaissa erikseen määritellyt koulutuspalvelut
  • rahoitus- ja vakuutuspalvelut
  • arvonlisäverolaissa erikseen määritellyt tekijänoikeuksista ja esiintymisistä saadut korvaukset
  • postin yleispalvelut.

Kiinteistön omistaja tai haltija voi kuitenkin hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta eli vuokrauksesta, jos kiinteistöä tai sen osaa käytetään jatkuvasti arvonlisäverollisessa toiminnassa.

Lue lisää ohjeesta Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen

Yleishyödyllinen toiminta on arvonlisäverotonta

Yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö ei ole arvonlisäverovelvollinen yleishyödyllisestä toiminnasta, eikä muusta toiminnasta, jota pidetään sen verovapaana toimintana. Silloin tavaran tai palvelun hintaan ei lisätä arvonlisäveroa. Yhdistys tai säätiö ei voi tällöin toisaalta myöskään vähentää ostoihinsa sisältyvää arvonlisäveroa.

Yleishyödyllinen yhteisö on kuitenkin arvonlisäverovelvollinen tietyistä toiminnoista:

  • toiminnasta, jota pidetään tuloverotuksessa veronalaisena elinkeinotoimintana. Vähäinen toiminta (tilikauden liikevaihto enintään 10 000 euroa) on kuitenkin rajattu arvonlisäverotuksen ulkopuolelle.
  • tarjoilupalvelun ottamisesta omaan käyttöön.
  • kiinteistöhallintapalvelun ottamisesta omaan käyttöön.

Yleishyödyllinen yhteisö voi hakeutua arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, vaikka se ei harjoita veronalaista elinkeinotoimintaa. Sen harjoittaman toiminnan tulee kuitenkin olla arvonlisäverolaissa tarkoitettua liiketoimintaa. Hakeutumisen kohteena oleva toiminta pitää voida luontevasti erottaa sen muusta toiminnasta. Hakeutumista ei silloin uloteta koskemaan hakijan muita hakeutumisen kohteena olevasta toiminnasta täysin erillisiä toimintoja. Metsän omistaminen ja siihen liittyvä liiketoiminta voi tyypillisesti olla toimintaa, josta voi hakeutua erikseen arvonlisäverovelvolliseksi.

Lisätietoa arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumisesta

Lue lisää yleishyödyllisen yhteisön verovapaasta toiminnasta ja elinkeinotoiminnasta

Ilmoita ja maksa arvonlisävero

Arvonlisäverovelvollisen pitää oma-aloitteisesti antaa arvonlisäveroilmoitus ja maksaa arvonlisävero yrityksen tai yhteisön verokauden mukaisesti. Arvonlisäveron voi ilmoittaa ja maksaa OmaVero-palvelussa.

OmaVero-palveluun

Lue lisää arvonlisäveron ja muiden oma-aloitteisten verojen ilmoittamisesta ja maksamisesta

Pienimuotoinen toiminta voi oikeuttaa alarajahuojennukseen

Jos arvonlisäverovelvollisen toiminta on pienimuotoista, eli tilikauden (12 kk) liikevaihto on alle 30 000 euroa, alarajahuojennusta voi saada maksettavasta arvonlisäverosta.

Kun alarajahuojennusta lasketaan, kaikkia myyntejä tai veroja ei oteta huomioon. Huojennukseen oikeuttavan liikevaihtoon ei esimerkiksi lueta metsätaloudesta saatua vastiketta. Vastaavasti metsätalouden tilitettävää veroa ei oteta huomioon.

Lue lisää arvonlisäveron alarajahuojennuksesta

Arvonlisäveron määrä

Myyjä saa tuotteen hintaan lisättävän arvonlisäveron määrän selville, kertomalla veron perusteen tuotteen verokannalla ja jakamalla tuloksen luvulla 100. Veron peruste on ostajalta perittävä arvonlisäveroton hinta.

Lue lisää arvonlisäveron määrän laskemisesta

Tavaroiden ja palveluiden verokannat

24 %

yleinen verokanta: useimmat tavarat ja palvelut

14 %

alennettu verokanta: elintarvikkeet, rehu, ravintola- ja ateriapalvelut

10 %

alennettu verokanta: kirjat, lääkkeet, liikuntapalvelut, elokuvanäytökset, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien sisäänpääsy, henkilökuljetus, majoituspalvelut ja televisio- ja yleisradiotoiminnasta saadut korvaukset

Ostajalle on annettava lasku

Arvonlisäverovelvollisen myyjän on annettava ostajalle lasku, joka sisältää arvonlisäverolaissa määritellyt laskumerkinnät.

Jotta ostaja voi vähentää ostoihinsa sisältyvän arvonlisäveron, tulee hänellä olla ostamastaan tavarasta tai palvelusta myyjän antama lasku tai muu laskuna toimiva tosite.

Lue lisää laskutusvaatimuksista arvonlisäverotuksessa

Arvonlisäverovelvollisen toiminnan lopettaminen

Jos arvonlisäverollinen toiminta päättyy, tee viipymättä lopettamisilmoitus.

Lue lisää arvonlisäverollisen toiminnan päättymisestä

Arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautuminen - liikkeen- ja ammatinharjoittaja

Liikkeen- ja ammatinharjoittajan on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvolliseksi Verohallinnon rekisteriin, jos tilikauden liikevaihto ylittää 10 000 euroa eikä kyse ole arvonlisäverolain 4 luvussa tarkoitetusta arvonlisäverottomasta toiminnasta.

Arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautuminen - Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön on ilmoittauduttava arvonlisäverollisten rekisteriin, jos tilikauden liikevaihto ylittää 10 000 euroa eikä kyse ole arvonlisäverolain 4 luvussa tarkoitetusta arvonlisäverottomasta toiminnasta.

Arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautuminen - yhdistys ja säätiö

Yhdistyksen ja säätiön on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvolliseksi, jos tilikauden liikevaihto ylittää 10 000 euroa eikä kyse ole arvonlisäverottomasta toiminnasta.

Pienyritykset voivat tilittää arvonlisäveron maksuperusteisesti

Pienyrityksillä on 1.1.2017 alkaen oikeus tilittää myyntien ja ostojen arvonlisävero maksuperusteisesti.

Arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautuminen - maatalousyrittäjä ja metsänomistaja

Maatalousyrittäjän ja metsänomistajan on ilmoittauduttava arvonlisäverolliseksi Verohallinnon rekisteriin, jos tilikauden liikevaihto ylittää 10 000 euroa.

Arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautuminen - osakeyhtiö ja osuuskunta

Osakeyhtiön ja osuuskunnan on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvolliseksi Verohallinnon rekisteriin, jos tilikauden liikevaihto ylittää 10 000 euroa eikä kyse ole arvonlisäverolain 4 luvussa tarkoitetusta arvonlisäverottomasta toiminnasta.

Ulkomaankaupan arvonlisäverotus

Ulkomaankauppaa harjoittavan yrityksen on selvitettävä, miten myynti ja osto käsitellään arvonlisäverotuksessa: esimerkiksi onko myynnistä maksettava Suomen vai jonkun toisen valtion arvonlisävero.

Miten arvonlisäveron määrä lasketaan?

Tuotteen hintaan lisättävän arvonlisäveron määrän saa selville, kun veron peruste kerrotaan voimassa olevalla verokannalla.

Ostoihin sisältyvän arvonlisäveron vähentäminen

Arvonlisäverollisen toiminnan harjoittaja saa vähentää toiselta arvonlisäverovelvolliselta ostamansa tavaran tai palvelun hintaan sisältyvän veron.

Vähäinen liiketoiminta on arvonlisäverotonta

Yrityksen harjoittama vähäinen liiketoiminta on jätetty arvonlisäverotuksen ulkopuolelle. Vähäisen toiminnan raja määräytyy 12 kuukauden pituisen tilikauden liikevaihdon perusteella. Jos liikevaihto on enintään 10 000 euroa, ei yritys ole toiminnastaan arvonlisäverovelvollinen. Yritys voi kuitenkin halutessaan hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi.

Arvonlisäveron alarajahuojennus

Arvonlisäverovelvollinen voi saada huojennusta maksettavasta arvonlisäverosta, jos tilikauden (12 kk) liikevaihto ilman arvonlisäveron osuutta on alle 30 000 euroa. Tilikauden aikana arvonlisäveroilmoitukset annetaan ja arvonlisävero maksetaan normaalisti.

Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen eli vapaaehtoinen verovelvollisuus - yhdistys ja säätiö

Yhdistykselle ja säätiölle on eräissä tilanteissa annettu mahdollisuus hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi silloinkin, kun se ei lain mukaan olisi alv-velvollinen. Edellytyksenä on, että toiminta tapahtuu liiketoiminnan muodossa.

Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen eli vapaaehtoinen verovelvollisuus

Yritykselle on eräissä tilanteissa annettu mahdollisuus hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi silloinkin, kun se ei lain mukaan olisi alv-velvollinen. Edellytyksenä on, että toiminta tapahtuu liiketoiminnan muodossa.

Yksityisten sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus

Kotipalvelujen ja niiden tukipalvelujen myynnit sosiaalihuollon tarpeessa olevalle henkilölle voivat olla sosiaalihuoltopalveluina arvonlisäverottomia.

Tavaran tai palvelun ottaminen omaan käyttöön

Arvonlisäverollisena myyntinä pidetään myös tavaran tai palvelun ottamista yrityksestä omaan käyttöön. Arvonlisäverovelvollinen yritys ilmoittaa ja maksaa veron omaan käyttöön otetusta tavarasta tai palvelusta samalla tavalla kuin toimisi, jos myisi tuotteen ulkopuoliselle.

Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus

Arvonlisäverotuksessa verovelvollinen on yleensä myyjä. Rakennusalan käännetty verovelvollisuus tarkoittaa sitä, että tiettyjen rakentamispalvelujen myyntitilanteessa verosta vastaa ostaja eikä myyjä.

Arvonlisäverollisen toiminnan päättyminen

Kun arvonlisäverovelvollinen toiminta päättyy, siitä on annettava lopettamisilmoitus. Verohallinto lähettää sen jälkeen kirjallisen ilmoituksen siitä, että yritys on poistettu arvonlisäverovelvollisten rekisteristä. Arvonlisäveroilmoitus on annettava vielä viimeiseltäkin verokaudelta, vaikka varsinaista toimintaa ei olisi enää ollut.

Ajoneuvon hankinta, käyttö ja myynti arvonlisäverotuksessa

Tavaran tai palvelun arvonlisäveron saa yleensä vähentää, jos tavara tai palvelu on ostettu verollista liiketoimintaa varten toiselta verovelvolliselta. Ajoneuvojen arvonlisäveron vähentämiseen liittyy kuitenkin rajoituksia.

Arvonlisäveron erityisjärjestelmä (Mini One Stop Shop)

Vuoden 2015 alusta lähtien kuluttajille myydyt tele-, radio- ja televisiolähetyspalvelut sekä sähköiset palvelut verotetaan siinä maassa, johon ostaja on sijoittautunut.

Ulkomaalaispalautus

Suomen alv-rekisteriin merkitty yritys voi hakea takaisin toisesta maasta hankkimiensa tavaroiden ja palvelujen ostohintaan sisältyvän alv:n. Ulkomainen yritys voi hakea vastaavaa alv-palautusta Suomesta. 

Arvonlisäveron palauttaminen matkailijamyynnissä (tax-free-myynnissä)

EU:n ulkopuolella asuvalle henkilölle voidaan Suomessa myydä tavaroita matkailijamyyntinä. Matkailijamyynti eli tax-free-myynti tarkoittaa, että tavaroiden hintaan sisältyvä arvonlisävero voidaan palauttaa ostajalle, jos tavarat viedään käyttämättömänä pois Suomesta.

Bloggaamisen arvonlisäverotus

Blogikirjoitusten arvonlisäverotuksesta on tullut paljon kysymyksiä. Tässä joitakin esimerkkejä käytännön tilanteista.

Työyhteenliittymän verotus

Työyhteenliittymän voivat muodostaa vähintään kaksi elinkeinotoimintaa harjoittavaa verovelvollista. Työyhteenliittymän voi muodostaa vain ennalta sovitun rakennustyöprojektin tai muun siihen rinnastettavan projektiluontoisen työn toteuttamista varten.Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Sivu on viimeksi päivitetty 2.1.2017